projecten › Koppeling tussen de Regionale Energie Strategieën en de Omgevingswetinstrumenten
KoppelingRESOmgevingswetKuiperCompagnons.jpg
PadenvanRESKuiperCompagnons.png

Koppeling tussen de Regionale Energie Strategieën en de Omgevingswetinstrumenten

Landelijk – Het Nationaal Programma RES heeft aan NL Ingenieurs en Kennislab Omgevingswet, onderdeel van de BNSP, gevraagd om te verkennen hoe de resultaten uit de RES-processen vertaald kunnen worden in de Omgevingswetinstrumenten.

Daarbij is gekeken naar de onderlinge relaties tussen de instrumenten en processen (koppelkansen en risico’s) en wat er nodig is om in 2025 vergunningen te verlenen om de RES-doelen voor 2030 te realiseren. Negen bureaus hebben hun krachten gebundeld in dit proces. KuiperCompagnons zat in het kernteam en leverde expertise op het gebied van omgevingsvisies, omgevingsplannen, energietransitie en iteratieve beleidsvormingsprocessen.

De Regionale Energie Strategieën (RES)


De Regionale Energie Strategieën zijn grootschalige samenwerkingstrajecten in dertig regio’s tussen verschillende lokale en regionale overheden en ketenpartners. Samen maken ze regionaal werk van verschillende afspraken uit het Klimaatakkoord. In een doorlopend proces worden de RES’en de komen jaren continue verder uitgewerkt. De afspraken in de RES moeten allemaal in de Omgevingswetinstrumenten vastgelegd worden. DE RES’en worden weliswaar vastgesteld door gemeenteraden, maar zijn geen officiële besluiten. In omgevingsvisies maken gemeenten een integrale afweging op strategisch niveau tussen verschillende ruimtelijke ontwikkelingen. Vervolgens leggen ze dat juridisch vast in omgevingsplannen en stellen eventueel thematische of gebiedsgerichte programma’s op. Vanwege de grootschalige impact van de energietransitie is het essentieel dat er vroegtijdig een verband wordt gelegd tussen de wetinstrumenten en het RES-proces. Ons ideaalbeeld is dat er zo een iteratief proces ontstaat waarin de stukken elkaar versterken. Op die manier kan ook het monitorings- en evaluatieproces in het kader van de beleidscyclus uit de Omgevingswet goed op elkaar aangesloten worden. De documenten zijn te vinden op de website van het Nationaal Programma RES

KuiperCompagnons werkt op grote schaal aan omgevingsvisies en -plannen en is op allerlei manieren betrokken bij de energietransitie in Nederland.

Opdrachtgever: Het Nationaal Programma RES
Opdrachtperiode: 2020
Status: Lopend
Team: Frank Gorissen (KC), samenwerking met NL Ingenieurs en Kennislab Omgevingswet, onderdeel van de BNSP, Rho, Antea group en BNSP
gerelateerde projecten