nieuws › Stimulans voor de energietransitie; vanaf 2022 mogen gemeenten duurzame daken verplichten
zonnepanelen

Stimulans voor de energietransitie; vanaf 2022 mogen gemeenten duurzame daken verplichten

12 jan '21

Energietransitie

De energietransitie is in volle gang. Overal in Nederland worden momenteel Regionale Energie strategieën (RES) gemaakt, onder andere door KuiperCompagnons in regio Midden-Holland. Hierbij wordt aan bewoners gevraagd waar zij regionaal mogelijkheden voor energieopwekking zien. De algemene reactie is: spaar het landschap en maak zoveel mogelijk gebruik van grote dakoppervlakken!

Waarom liggen nog niet alle grote daken vol op dit moment? Er is zoveel potentie voor het opwekken van zonne-energie op bedrijfsdaken die momenteel verloren gaat. De reden is dat daar tot op heden weinig juridische mogelijkheden toe waren. Het is waar dat er op bepaalde punten al wel maatwerk mogelijk is, maar toch werden er vooral beperkingen ervaren.

Regelgeving

In provincies en gemeenten worden geregeld grote nieuwe gebouwen gerealiseerd, zoals distributiecentra en opslagloodsen, die niet aan de landelijke energieprestatie-eisen hoeven te voldoen (EPC en vanaf 1 januari 2021 BENG). Hier wordt dus ook niet verplicht aan hernieuwbare opwekking gedaan. Er bestaat momenteel nog geen mogelijkheid voor lokale overheden om, aanvullend op de landelijke regelgeving, hier beleid en regelgeving over vast te stellen. Het ontbreken van een juridische bevoegdheid om de landelijke bouwregelgeving in zo’n geval aan te vullen met een lokale regel wordt als een belemmering ervaren.

Mogelijkheden

In de afgelopen dagen kwam er echter goed nieuws naar buiten. Het ministerie van BZK heeft een wijziging in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) aangekondigd. Dit voorstel introduceert maatwerkmogelijkheden voor gemeenten, waarmee eisen gesteld kunnen worden aan de manier waarop daken gebruikt worden. Voorgesteld wordt om gemeenten nieuwe bevoegdheden te geven om het duurzaam gebruik van daken in gevallen te verplichten. Concreet geeft het voorstel gemeenten de mogelijkheid om bij maatwerk te bepalen dat bij nieuwbouw daken van industrie- en overige gebruiksfuncties, gebruikt worden voor het opwekken van hernieuwbare energie of voor maatregelen ten behoeve van klimaatadaptatie, zoals groendaken. In relevante gevallen kan dit ook bij bestaande gebouwen.

Kansen

Dit is goed nieuws voor de energietransitie in Nederland! Het biedt kansen voor de Ressen, het biedt nieuwe locaties voor lokale energie coöperaties en het zorgt voor een efficiënt gebruik van onze schaarse ruimte.
Wilt u weten wat dit voor u kan betekenen neem dan contact op met onze juristen
Linda Dekkers ldekkers@kuiper.nl 0643749748 of Tom Hagens thagens@kuiper.nl 0620742812

Details over het voorstel kunt u hier vinden.


zonnepanelen