nieuws › Het Omgevingsplan Hillegom/ Buitengebied
OmgevingsplanHilleghomoverzichtskaartjev.jpg

Het Omgevingsplan Hillegom/ Buitengebied

11 jun '19

KuiperCompagnons werkt met de gemeente Hillegom intensief samen aan het omgevingsplan voor het buitengebied en de Zanderij. Vanaf de start is de doelstelling van het project: maak zoveel mogelijk gebruik van de (afwegings)ruimte die de Omgevingswet biedt om op die manier direct te sturen op de (gebieds)doelstellingen uit de omgevingsvisie Hillegom.

In intensieve en breed samengestelde werksessies hebben we die omgevingsvisie vertaald en verfijnd naar regels in het omgevingsplan. In elk van die werksessies hebben we een onderdeel van de fysieke leefomgeving integraal bediscussieerd met het oog op het stellen van regels … of juist het niet stellen van regels. Om de gewenste deskundigheid aan tafel te hebben en integraliteit te bereiken hebben in die werksessies onder andere gemeentelijke adviseurs en adviseurs van Omgevingsdienst West Holland, GGD Hollands Midden, Hoogheemraadschap van Rijnland en Veiligheidsregio Hollands Midden samengewerkt. Deze samenwerking leverde uitstekende discussies op, vaak over verrassende onderwerpen. Resultaat was soms ook dat onderwerpen nog niet gereed bleken voor politieke besluitvorming. Die onderwerpen maken daarom nog geen deel uit van dit omgevingsplan maar zullen in het vervolg worden aangevuld. Het gaat dan bijvoorbeeld over het onderwerp ‘geur’.

Anders dan bij het bestemmingsplan, waarbij één verbeelding hoort, zijn in dit omgevingsplan elf kaarten opgenomen met werkingsgebieden die corresponderen met verschillende regels. De consultatieversie van het omgevingsplan die nu (begin juni 2019) gepubliceerd is, bestaat naast de regels en hun werkingsgebieden uit een artikelsgewijze toelichting en een algemene toelichting (toelichting die uiteindelijk hoort bij het vaststellingsbesluit). De consultatieversie heeft als doel de discussie over het omgevingsplan met burgers en bedrijven te kunnen voeren om vervolgens het plan te verbeteren en te verfijnen.

In het uiteindelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet zal dit plan interactief, digitaal te raadplegen zijn. Vanwege onvoldoende duidelijkheid over dat DSO, is het plan in deze fase nog uitsluitend als pdf te raadplegen. In de ontwerpfase zal het plan via een interactieve viewer, als tussenstap tussen de huidige pdf-versie en het uiteindelijke DSO, beschikbaar worden gesteld.

Het omgevingsplan kunt u inzien op Ruimtelijkeplannen.nl