collagerijswijkkuipercompagnons.jpg

OMGEVINGSWET

Gedreven door een verantwoordelijkheid voor deze en volgende generaties doen wij ons best het werken onder de Omgevingswet bij te laten dragen aan een gelukkig, gezond en duurzaam leven. De Omgevingswet biedt namelijk een uitgelezen kans om beleid en regels voor de fysieke leefomgeving te maken die wendbaar zijn waar dat gewenst is en beschermend waar t nodig. Zo zorgt de integratie van het beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving in een omgevingsvisie en de vertaling daarvan in een omgevingsplan voor een consistente en voorspelbare overheid.
De bredere reikwijdte (meest opvallend daar waar het gaat om de milieuaspecten) eist van gemeenten dat in de omgevingsvisie veel duidelijkere, gebiedsgerichte keuzes worden gemaakt dan gebruikelijk is in de huidige structuurvisies. Onder de Omgevingswet kan bijvoorbeeld niet meer worden volstaan met het streven naar een ‘goed woon- en leefklimaat’ in een visie. Er zal per gebied moeten bepaald wat dat goede woon- en leefklimaat is (en vooral: waarom). Als die keuzes helder in de visie worden verwoord, kan op basis daarvan het omgevingsplan er voor zorgen dat er ook daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan het beleid.

Dat is voor veel gemeenten een flinke uitdaging. Wij bieden gemeenten ondersteuning in de gehele beleidscyclus: van een omgevingsvisie via een omgevingsplan en programma’s naar monitoring van de effecten die vervolgens weer als input dienen voor een nieuwe versie van de omgevingsvisie. Bij een aantal gemeenten werken we binnen de beleidscyclus tegelijkertijd aan meerdere kerninstrumenten van de wet.

Wij ondersteunen ontwikkelaars door hun projecten te onderbouwen ten behoeve van een buitenplanse omgevingsvergunning of bij het opstellen van een (deel)omgevingsplan voor de beoogde ontwikkeling.

De breedte van KuiperCompagnons - van architectuur en stedenbouw tot juridische dienstverlening - zorgt ervoor dat integraal werken onze tweede natuur is. De Omgevingswet helpt om die kennis en vaardigheden nog beter in te zetten, zowel bij de overheid als het bedrijfsleven.
GerwinGabryKuiperCompagnons.jpg
Gerwin Gabry
ggabry@kuiper.nl
06 513 680 37
KuiperCompagnons; portretfoto Linda Dekkers
Linda Dekkers
Ldekkers@kuiper.nl
06 437 497 48
Omgevingsvisie en omgevingsplan Hillegom

Omgevingsvisie en omgevingsplan Hillegom

Op 22 februari 2018 heeft de gemeenteraad van Hillegom de door KuiperCompagnons opgestelde Omgevingsvisie Hillegom 2030 ‘Heerlijk Hillegom - Duurzame (proef)tuin van Holland’ unaniem vastgesteld. De raadsleden hadden veel complimenten over voor het mooie resultaat en het doorlopen participatieproces. Er was vooral veel waardering voor het doortrekken van de lijnen vanuit het rijke verleden van Hillegom (uit de tijd van de Heren Jan Six) naar de toekomst. Dit draagt niet alleen bij aan de trots van bewoners, maar vertaalt zich ook in een hoge ambitie op het gebied van duurzaamheid. In dit verband was het mooi dat ook gelijk het Programma Duurzaamheid werd vastgesteld. Dat de omgevingsvisie zo breed gedragen wordt, was zo vlak voor de verkiezingen extra bijzonder en vooral een gevolg van het feit dat we de raadsleden (net als het college) vanaf het begin van het proces veelvuldig hebben betrokken middels informele en interactieve sessies. De Omgevingsvisie Hillegom 2030 is een zeer integrale visie met gebiedsgerichte inspiratie- en afwegingskaders. Voor initiatiefnemers is nu helder hoe zij kunnen bijdragen aan een Heerlijk Hillegom!


project: Omgevingsvisie en omgevingsplan Hillegom
Omgevingsvisie Staphorst

Omgevingsvisie Staphorst

Staphorst heeft samen met de samenleving een omgevingsvisie opgesteld die aangeeft waar de ruimte voor initiatieven zit. Bijzonder is dat deze omgevingsvisie (voor zover wij hebben kunnen nagaan) de eerste in Nederland is die ook voor het sociale domein richtinggevend is. Daarom is deze omgevingsvisie pilot geweest in de Tweede Tranche Pilots omgevingsvisie van het Ministerie en heeft de visie meegedongen naar de ‘Aandeslag-trofee’.


project: Omgevingsvisie Staphorst
Staalkaart Centrum-Stedelijk

Staalkaart Centrum-Stedelijk

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft KuiperCompagnons in samenwerking met Stec Groep, Hekkelman Advocaten en Vestigia een staalkaart opgesteld voor het Omgevingsplan. Daarbij is een uitwerking gemaakt voor functiemenging in Centrum-Stedelijk gebied.

Daarnaast zijn in de staalkaart voorbeeldregelingen opgenomen voor leegstandsproblematiek, cultureel erfgoed, horeca, evenementen en terrassen. Verordeningen en veiligheid.


project: Staalkaart Centrum-Stedelijk

Omgevingsvisies

Omgevingsplannen

Achtergrondinformatie en Programma's