collagerijswijkkuipercompagnons.jpg

OMGEVINGSWET

De Omgevingswet biedt een uitgelezen kans om beleid voor de fysieke leefomgeving te maken dat wendbaar is waar mogelijk en beschermend waar nodig. Zo zorgt de integratie van het beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving in een omgevingsvisie voor een consistentere en voorspelbaardere overheid. Daarnaast kan een slimme vertaling van de omgevingsvisie in het omgevingsplan ervoor zorgen dat beslissingen op vergunningen voor reguliere activiteiten sneller worden genomen. Daardoor ontstaat er ruimte om aan de afweging over en bijsturing van ontwikkelingen, die grote invloed hebben op de gebiedsdoelstellingen, meer aandacht te geven.

Wij bieden gemeenten ondersteuning in de gehele beleidscyclus: van een omgevingsvisie via een omgevingsplan en programma’s naar monitoring van de effecten die vervolgens weer als input dienen voor de omgevingsvisie ‘2.0’ .
Wij ondersteunen ontwikkelaars door hun projecten te onderbouwen en te laten aansluiten bij de doelstellingen uit de omgevingsvisie en het -plan, zodat zo snel mogelijk kan worden gestart met de uitvoering.

KuiperCompagnons werkt momenteel aan meer dan vijftien verschillende omgevingsvisies in zowel landelijke als stedelijke gemeenten. In verschillende gemeenten zijn onze omgevingsvisies inmiddels vastgesteld. Het werken aan omgevingsplannen is inmiddels verschoven van leertrajecten en pilots naar daadwerkelijk vast te stellen plannen die voldoen aan de letter én de geest van de Omgevingswet. KuiperCompagnons assisteert ook verschillende gemeentes (in nauwe samenwerking met het ambtelijk apparaat) om te komen tot een plan van aanpak voor het omgevingsplan. In zo’n plan van aanpak worden de belangrijkste keuzes voor het omgevingsplan gemaakt. Denk daarbij aan: vergunningvrij of vergunningplichtig? welke activiteiten worden in het omgevingsplan geregeld? Gebruiken we open normen om maximaal te sturen op kwaliteit?

Ook als wij een omgevingsplan opstellen, wordt het ambtelijk apparaat nauw betrokken. Dit kan bijvoorbeeld in werksessies met de betrokkenen, waarbij de mogelijkheden die de Omgevingswet gemeentes biedt uitgebreid worden besproken. Desgewenst worden de werksessies aangevuld met themasessies voor het gemeentebestuur. Daarbij kunt u denken aan thema’s als geluid, milieubelastende activiteiten, erfgoed, etc.

Om met de inwerkingtreding van de Omgevingswet maximaal voorbereid te zijn, heeft KuiperCompagnons ook een standaard ontwikkeld voor de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (de ‘OPA’).

Daarnaast levert KuiperCompagnons bijdragen aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken, zoals de Staalkaart Omgevingsplan Centrum-Stedelijk, de NOVI en pilots voor omgevingsvisies. Ook ondersteunen wij ontwikkelaars bij projecten waarop omgevingsplannen van toepassing zijn. Mede op basis van die ervaringen is onze visie op de instrumenten van de Omgevingswet dat die continu in verandering zullen zijn. Het integreren van het beleid met betrekking tot de fysieke leefomgeving en de onlosmakelijke verbinding daarvan met het sociale domein, betekent dat er altijd wel ‘iets’ verandert. Dat heeft gevolgen voor de organisatie van het planproces, voor de uitvoering en voor de samenwerking. Wij betrekken dan ook nadrukkelijk de cultuurverandering van de organisatie en participatie van de samenleving in onze advisering.

De breedte van KuiperCompagnons - van architectuur en stedenbouw tot juridische advisering - zorgt ervoor dat integraal werken onze tweede natuur is. De Omgevingswet helpt om die kennis en vaardigheden nog beter in te zetten, zowel bij de overheid als het bedrijfsleven.
GerwinGabryKuiperCompagnons.jpg
Gerwin Gabry
ggabry@kuiper.nl
06 513 680 37
LindaDekkersKuiperCompagnons.jpg
Linda Dekkers
Ldekkers@kuiper.nl
06 437 497 48
Omgevingsvisie en omgevingsplan Hillegom

Omgevingsvisie en omgevingsplan Hillegom

Op 22 februari 2018 heeft de gemeenteraad van Hillegom de door KuiperCompagnons opgestelde Omgevingsvisie Hillegom 2030 ‘Heerlijk Hillegom - Duurzame (proef)tuin van Holland’ unaniem vastgesteld. De raadsleden hadden veel complimenten over voor het mooie resultaat en het doorlopen participatieproces. Er was vooral veel waardering voor het doortrekken van de lijnen vanuit het rijke verleden van Hillegom (uit de tijd van de Heren Jan Six) naar de toekomst. Dit draagt niet alleen bij aan de trots van bewoners, maar vertaalt zich ook in een hoge ambitie op het gebied van duurzaamheid. In dit verband was het mooi dat ook gelijk het Programma Duurzaamheid werd vastgesteld. Dat de omgevingsvisie zo breed gedragen wordt, was zo vlak voor de verkiezingen extra bijzonder en vooral een gevolg van het feit dat we de raadsleden (net als het college) vanaf het begin van het proces veelvuldig hebben betrokken middels informele en interactieve sessies. De Omgevingsvisie Hillegom 2030 is een zeer integrale visie met gebiedsgerichte inspiratie- en afwegingskaders. Voor initiatiefnemers is nu helder hoe zij kunnen bijdragen aan een Heerlijk Hillegom!


project: Omgevingsvisie en omgevingsplan Hillegom
Omgevingsvisie Staphorst

Omgevingsvisie Staphorst

Staphorst heeft samen met de samenleving een omgevingsvisie opgesteld die aangeeft waar de ruimte voor initiatieven zit. Bijzonder is dat deze omgevingsvisie (voor zover wij hebben kunnen nagaan) de eerste in Nederland is die ook voor het sociale domein richtinggevend is. Daarom is deze omgevingsvisie pilot geweest in de Tweede Tranche Pilots omgevingsvisie van het Ministerie en heeft de visie meegedongen naar de ‘Aandeslag-trofee’.


project: Omgevingsvisie Staphorst
Staalkaart Centrum-Stedelijk

Staalkaart Centrum-Stedelijk

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft KuiperCompagnons in samenwerking met Stec Groep, Hekkelman Advocaten en Vestigia een staalkaart opgesteld voor het Omgevingsplan. Daarbij is een uitwerking gemaakt voor functiemenging in Centrum-Stedelijk gebied.

Daarnaast zijn in de staalkaart voorbeeldregelingen opgenomen voor leegstandsproblematiek, cultureel erfgoed, horeca, evenementen en terrassen. Verordeningen en veiligheid.


project: Staalkaart Centrum-Stedelijk

Omgevingsvisie

Omgevingsplan

Bestemmingsplannen

Structuurvisie

Achtergrondinformatie