expertise › Pilots en kennisontwikkeling Omgevingswet
PilotsOmgevingsvisieKuiperCompagnons.jpg

Pilots en kennisontwikkeling Omgevingswet

Graag delen wij onze ervaringen met de Omgevingswet met u, omdat wij ervan overtuigd zijn dat die van groot belang zijn in het overbrengen van kennis.

Wij kunnen altijd putten uit de praktijk van het daadwerkelijk maken van omgevingsvisies en -plannen. Daarbij is van belang dat wij ons bij het ontwikkelen van producten rondom de Omgevingswet in de voorhoede bevinden en goed op de hoogte zijn van de recente ontwikkelingen.

Pilots en kennisontwikkeling OmgevingswetLeertraject Pilots Omgevingsvisie
Wij waren in de periode 2014-2016 nauw betrokken bij het Leertraject Pilots Omgevingsvisie. Het doel van deze pilots was ‘leren en inspireren’: ervaring opdoen met de omgevingsvisie en deze ervaring delen nog voordat de wet in werking treedt. In vijf van de negen pilots hebben wij geparticipeerd als pilot-coach of pilot-expert en een kennisontwikkelings- en leertraject opgezet rondom die pilots. Op deze wijze hebben we de provincie Groningen en de gemeenten Voorst, Oirschot, Uden en Zoetermeer begeleid bij het opstellen van een omgevingsvisie. In de eindrapportage ‘Vertel dit verhaal niet verder, doe het gewoon’ zijn thema’s als cultuurverandering, integrerend werken, co-creatie, democratische legitimiteit en ‘sturen op zo min mogelijk sturing’ beschreven. Zie ook ons artikel Zonder visie geen plan; ervaringen met omgevingsvisies in ROMagazine van juli 2016.

Factsheet‘Van omgevingsvisie naar omgevingsplan’
Verder hebben wij namens de BNSP bij ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ van Rijkswaterstaat (die de implementatie van de wet organiseert) de gemeente Hillegom als pilot aangedragen specifiek voor de vertaling van de omgevingsvisie naar het omgevingsplan (aangezien we daar ook werken aan het bestemmingsplan/ omgevingsplan buitengebied).

Pilots Commissie mer
KuiperCompagnons is via de Commissie voor de milieueffectrapportage betrokken bij diverse pilots rondom de Omgevingswet, zoals het omgevingsplan Rijssen-Holten, de omgevingsvisie Noord-Brabant en het omgevingsplan Haven-Stad in Amsterdam.

Onze ervaring met omgevingsvisies is te lezen op: Onze ervaring met omgevingsvisies

Onze ervaring met omgevingsplannen is te lezen op: Onze ervaring met omgevingsplannen

gerelateerde projecten